Kako je kod nas? (I. dio)

ICT Ministarstva

U današnje su doba informatičke i telekomunikacijske tehnologije (ICT) postale sastavni dio obavljanja većine djelatnosti, a nisu zaobišle niti sektor državne uprave. Željeli smo saznati kako se u državnoj upravi cijeni i primjenjuje ICT tehnologija pa smo svim ministarstvima poslali ova pitanja:
1. Tko je u vašem Ministarstvu zadužen zaplaniranje/nabavu/implementaciju/održavanje/ …  informatičkih i telekomunikacijskih tehnologija (ICT)? Postoji li poseban odjel/jedinica Ministarstva u te svrhe i koja su njena zaduženja?
2. Za koje namjene se u Ministarstvu koristi ICT tehnologija, kako i gdje ona djelatnicima Ministarstva pomaže u radu?
3. Koliki značaj imaju ICT tehnologije za rad djelatnika Ministarstva?
4. Koji su planovi i ciljevi po pitanju uvođenja ICT tehnologija u Ministarstvo u ovoj i idućoj godini?

A evo što smo saznali:

Ministarstvo financija
U Ministarstvu financija za planiranje, nabavu, implementaciju i održavanje informatičkih i telekomunikacijskih tehnologija (ICT) zadužena je Samostalna služba za informacijski sustav koja se sastoji od tri odjela: Odjel za informacijski sustav i sistemsku podršku, Odjel za komunikacijsku tehnologiju i Odjel za sigurnost informacijskog sustava.

Cjelokupna služba planira razvoj, održavanje i sigurnost računalno-komunikacijske infrastrukture Ministarstva financija, rukovodi razvojem i održavanjem informacijskog sustava, predlaže primjenu novih tehnologija i metoda rada, sudjeluje u organiziranju te koordinira i nadzire aktivnosti nabave, izrade i održavanja namjenskih paketa i baza podataka za korisnike te elektroničkih arhiva u Ministarstvu.     

Služba organizira, koordinira i nadzire aktivnosti na uspostavi, održavanju i razvoju informacijskih servisa. Organizira, koordinira i nadzire izradu i primjenu internih normi, preporuka i pravila ponašanja korisnika informacijske infrastrukture. Prati, proučava i primjenjuje zakonske i druge propise iz područja informacijske tehnologije. Predlaže i projektira povezivanje informacijskog sustava Ministarstva financija s drugim informacijskim sustavima Republike Hrvatske.
Poslovi službe uključuju dizajn, implementaciju, testiranje i održavanje operacijskih sustava, poslužitelja i mrežnih servisa, određivanje i nadzor pravila kojima se osigurava sigurnost podataka, administriranje medija za pohranu podataka i održavanje arhive medija, vođenje evidencije postojeće računalne opreme i njezino održavanje, te praćenje potreba za nabavom nove opreme iz područja informacijske tehnologije. Služba obavlja i druge poslove što ih odredi načelnik.
Služba sudjeluje u aktivnostima planiranja, razvoja i održavanja pristupa mreže Ministarstva na javnu mrežu, informacijskih servisa koje obuhvaćaju WWW, imeničke servise i ftp poslužitelje i sustave dostupne putem mreže, obavlja poslove mjerenja i podešavanja postojeće pristupne mreže Ministarstva. Prati aktivnosti korisnika iz lokalne i javne mreže, snima aktivnosti i sprečava nedozvoljene aktivnosti. Vodi brigu o sigurnosti korisničkih podataka. Prijavljuje sigurnosne incidente nadležnim službama. Koordinira rad nadležnih službi koje rade na poslovima vezanim uz informacijske servise.

Služba provodi sigurnosne politike, inicira i nadzire provođenje sigurnosnih mjera na svim razinama upravljanja Ministarstvom, izvještava ministra o stanju sigurnosti svih dijelova informacijskog sustava, definira program sigurnosti informacijskog sustava Ministarstva na osnovi sigurnosne politike, redovito prati provođenje sigurnosnih mjera te uočava i otklanja moguća odstupanja u postupku provedbe, izrađuje program izobrazbe svih zaposlenika Ministarstva o sigurnosnim mjerama te vodi brigu o provedbi programa, i usklađuje aktivnosti kojih je cilj očuvanje neprekinutosti poslovnih procesa u izvanrednim okolnostima, sudjeluje u postupku oblikovanja i razvoja informacijskih sustava s ciljem primjene sigurnosnih zahtjeva, pruža pomoć zaposlenicima u provođenju programa sigurnosti informacijskog sustava Ministarstva.
Informacijsko-komunikacijski sustav Ministarstva financija djeluje unutar poslovnog sustava omogućujući mu komunikaciju unutar sebe i sa svojom okolinom. Informacijsko komunikacijski sustav osigurava informacije potrebne za izvođenje poslovnog procesa i upravljanje poslovnim sustavom.

Primjenom informacijsko komunikacijskih tehnologija u Ministarstvu financija omogućuje se:
•    upravljanje poslovnim procesom („automatizacija” poslovanja)
•    dobivanje informacija – informacija kao podloga za donošenje (poslovne) odluke
 („automatizacija” odlučivanja)
•    olakšavanje rada (osobnog, u grupi):
-    baratanje dokumentima – priprema, raspoređivanje, umnožavanje  dokumenata (tekstova, slika…)
-    arhiviranje dokumenata
-     izrada tiskanih i drugih publikacija
-    izrada prezentacija
-    organizatori rada (adresari, rokovnici, podsjetnici…)
-    izrada i obrada proračunskih tablica, baza podataka…
-    oblikovanje podržano računalom (u različitim strukama…)

•    olakšavanje komunikacije (s klijentima, partnerima, suradnicima):
-    elektronička pošta
-    telefonski sustav
-    telefaks
-    portali

•    suradnja:
-    potpora rada u grupi
-    telefonske konferencije
  
Uvođenjem novih informacijsko-komunikacijskih tehnologija kao što su:
•    programsko rješenje za modeliranje i upravljanje poslovnim procesima,
•    programsko rješenje za upravljanje projektima,
•    sustav upravljanja korisničkim identitetima,
•    sustav autentikacije i autorizacije korisnika i korisničkih radnih stanica temeljen na Public key infrastructure tehnologiji i 802.1x standardu
•    sustavi za suradnju i upravljanje sadržajem (portali i slično)

te unapređenjem postojećih informacijsko-komunikacijskih tehnologija, Ministarstvo financija planira izgradnju suvremenog informacijskog sustava koji mora posluživati različite, ali međusobno povezane dijelove poslovnog sustava, s ciljem izgradnje sigurnog, cjelovitog, integralnog informacijskog sustava.


Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
Sam postupak nabave obavlja Tajništvo Ministarstva, u Odsjeku za nabavu u dogovoru s odsjekom za informatiku, a održavanje informatičke opreme vrši tvrtka izabrana javnim natječajem.
ICT tehnologija se koristi kod svakodnevnog uredskog rada, kreiranja, manipuliranja, ispisa tekstualnih, računalnih, prezentacijskih i sličnih datoteka. Nadalje, koristi se kao komunikacija kroz servis elektroničke pošte, pristup i korištenje Interneta. ICT tehnologije imaju izniman značaj za rad djelatnika Ministarstva jer je većina poslovnih procesa ovisna o funkcioniranju ICT tehnologije.
Po pitanju uvođenja ICT tehnologija u Ministarstvo u ovoj i idućoj godini, planovi su povećanje broja ICT opreme razmjerno povećanju broja službenika, uvođenje detaljnih ICT politika, proširenje kapaciteta Odsjeka informatike (ljudski resursi, edukacija), usklađivanje i praćenje projekata predpristupnih programa EU, povećanje stupnja fizičke i tehničke sigurnosti ključnih resursa (serverska soba), modernizacija i optimizacija servisa na serverima uvođenjem tehnologije virtualizacije, a time i racionalnije korištenje istih.
Osim navedenih, u idućoj godini su primarni ciljevi edukacija što većeg broja službenika u području ICT tehnologija kroz ECDL izobrazbu, a nakon toga veća primjena korištenja postojećih i budućih aplikacija na osobnim računalima.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
U Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, za planiranje je, nabavu, implementaciju i održavanje informatičkih i telekomunikacijskih tehnologija (ICT) zaduženo više izvršitelja:
- Sabor RH, odobrava proračun a samim tim i sredstva za ICT;
- Vlada RH, predlaže proračun u kojem je ICT dio ukupnih financijskih potreba;
- Središnji državni ured (SDU) za e-Hrvatsku planira i koordinira strategiju informatizacije tijela državne uprave(TDU);
- Odjel za informatiku ovog Ministarstva koordinira primjenu ICT-a s ostalim ustrojstvenim jedinicama, kao i sa SDU e-Hrvatska;
- Sve ustrojstvene jedinice Ministarstva mora, prometa i infrastrukture – u određenom opsegu.

ICT tehnologija se u ovom Ministarstvu koristi u svakodnevnom radu uključujući osobna računala (stolna, prijenosna, džepna), mobilne uređaje (standardni i napredni s dodatnim mogućnostima osim govorne veze), telefone i telefaks uređaje i poslužitelje (server-sustav).
Nadalje, djelatnici Ministarstva koriste se ICT tehnologijom za pripremu i obradu informacija, pribavljanje javnih informacija kao i za razmjenu informacija – internu unutar Ministarstva, internu unutar TDU-a i vanjsku – s građanima, tvrtkama te u odnosu s drugim institucijama unutar Republike Hrvatske ili na međunarodnom planu.

ICT tehnologija u današnjem poslovanju Ministarstva pokazuje se kao neophodno radno sredstvo.
Glede planova po pitanju uvođenja ICT tehnologija u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u ovoj godini – oni su već određeni ranijim projektima koje vodi SDU za e-Hrvatsku, a također i unutar planiranog redovitog održavanja postojeće infrastrukture i korisničkih aplikacija te usvojenim proračunom za 2008. godinu.

Plan daljnjeg uvođenja ICT tehnologija za sljedeću godinu možemo službeno predstaviti tek nakon odobrenja plana od strane Uprave i usvajanja Proračuna za tijela državne uprave za 2009. godinu.
Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Unutarnje ustrojstvo Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti određeno je Uredbom o unutarnjem ustrojstvu. Prema utvrđenom u Uredbi, u Tajništvu Ministarstva ustrojen je Odjel za informatičke poslove.

Zaduženja Odjela propisana su u Uredbi na sljedeći način: nadzire tekuće održavanje informatičke opreme, izrađuje sistemske podatke potrebne za omogućavanje rada u mreži, održava operativni i mrežni sustav Ministarstva, obučava službenike i namještenike glede uvođenja novoinstalirane opreme i programa, provodi backup strategiju, administrira postojeće baze podataka, održava i unapređuje postojeće korisničke programe, radi na izradi i implementaciji novih korisničkih programa i njihovom integriranju u informatički sustav Ministarstva, radi izvještaje po posebnom zahtjevu korisnika, prikuplja podatke iz drugih tijela državne uprave i obrađuje ih po potrebi.
Odjel u svom sastavu ima dva pododsjeka: Pododsjek za sistemsko administriranje i pomoć korisnicima te Pododsjek za održavanje i razvoj korisničkih programa i baza podataka.
Sve nabave roba, radova i usluga vezano uz ICT tehnologiju koje su potrebne u Ministarstvu provode se sukladno Zakonu o javnoj nabavi i provedbenim propisima za primjenu Zakona.
ICT tehnologija se koristi u svrhu povezivanja više lokacija Ministarstva u jednu cjelinu, te u pristupu na određene baze podataka službenicioma u Uredima državne uprave u županijama i Gradu Zagrebu, koji rade na primjeni Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Svi službenici Ministarstva u svom svakodnevnom radu koriste se ICT tehnologijom pa je i jedan od uvjeta za obavljanje poslova u Ministarstvu poznavanje rada na osobnom računalu, a provodi se i edukacija službenika za dobivanje ECDL diplome u cilju stalnog podizanja kvalitete obavljanja poslova.


Ministarstvo poljoprivrede ribarstva i ruralnog razvoja
Služba za informacijske sustave (SIS) u sklopu Uprave za informacijske sustave i logistiku, Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, obavlja poslove upravljanja informacijsko-komunikacijskim sustavima koji se planiraju, razvijaju, koriste i održavaju za potrebe upravljanja Ministarstvom ili za potrebe upravljanja resursima za koje je Ministarstvo nadležno.
Što znači da SIS upravlja:
1.    informacijskim projektima/zadacima u planiranju, dizajniranju, implementaciji i korištenju informacijsko-komunikacijskih sustava,
2.    informacijskom i komunikacijskom tehnologijom;
3.    informatičkim kadrom te obukom korisnika sustava.

U Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, ICT tehnologija se koristi kao potpora svim poslovnim procesima, kao potpora odlučivanju te način upravljanja znanjem i to kroz:

- Upravljanje podatkovnom infrastrukturom koju čine:
1.    Sustav za upravljanje ministarstvom sačinjen od sustava/podsustava za: elektroničku razmjenu podataka, web stranicu, materijalno financijsko poslovanje, očevidnik državnih službenika i namještenika, upravljanje putnim nalozima. Provodi se uspostava i implementacija sustava elektroničkog upravljanja dokumentima i postupcima.
2.    Sustavi za upravljanje resursima za koje je Ministarstvo nadležno:
a.    Poljoprivreda – Sustav za upravljanje i nadzor poticaja, Sustav E-inspektor (pilot projekt za ostale inspekcije) te Tržišni informacijski sustav u poljoprivredi. Priprema razvoja IC sustava za Fito sektor i proizvodnju bilja.
b.    Veterinarstvo – Sustav za praćenje rezidua – RezSoft, web aplikacija za praćenje cijepljenih pasa – Lysacan i drugi. Priprema razvoja cjelovitog informacijskog sustava veterinarstva.
c.    Poljoprivredno zemljište – Izrađena studija izvedivosti te se pokreće  uspostava sustava za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem.
d.    Ribarstvo – Informacijski sustav ribarstva koji se sastoji od: Registra flote, Registra Prve prodaje ribe, Registra za marikulturu, Baze o tunama, WEB-GIS sustava „Praćenje plovila preko GPRS-a”, Upisnika ribolovnih područja i ribolovnih zona itd.

Na razini cijeloga ministarstva, SIS, s imenovanom Radnom skupinom, u sklopu projekta  Svjetske banke „Hrvatski projekt usklađivanja poljoprivrednog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU” proveo je projekt „Procjena potreba i tehnička specifikacija za razvoj ICT sustava MPŠVG i odgovarajućeg računalnog centra”. Rezultati toga projekta su i Projektni zadaci (Tehničke specifikacije) u skladu s kojima će Svjetska banka tijekom ovoga proljeća raspisati natječaj za uspostavu IC Sustava Veterinarstva, IC Sustava za fitosanitarni sektor te za uspostavu odgovarajućeg Data centra (računalnog centra).

- Upravljanje informacijsko-komunikacijskom tehnologijom:

Obavljaju se poslovi: analiza stanja, planiranje obnove, nabave, održavanje, testiranje i praćenje rada te osiguravanje sigurnosti i kvalitete IC sustava, priprema Tehničke dokumentacije i Projektnih zadataka za nabavu, raspodjela opreme. Postupak planiranja nabave računalne opreme, raspodjela i održavanje provodi se u skladu s normom Ministarstva propisanom 2001. godine, a zbog izrazito loše IC infrastrukture provodi se novo strukturno kabliranje lokalne mreže. Također se provodi povezivanje svih dislociranih službenika ministarstva.
3.    Upravljanje informatičkim kadrom te edukacijom korisnika sustava
U SIS-u, sve poslove upravljanja ICT sustavom obavljaju samo četiri državna službenika, što je izrazito malo pa je prema novoj Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva taj broj znatno povećan. Svim zaposlenim informatičarima Ministarstvo je omogućilo stručno usavršavanje.
Za provedbu edukacije svih korisnika sustava – svih državnih službenika i namještenika Ministarstva po ECDL standardima – u tijeku je natječaj u sklopu projekta Svjetske banke.

IC tehnologija postala je sastavni dio svih radnih procesa u Ministarstvu. To je dovelo do   podizanja svijesti o potrebi bržeg razvoja IC tehnologije u Ministarstvu a sve s ciljem postizanja boljih poslovnih rezultata, posebno u svrhu prihvaćanja načina rada propisanih od strane EU.


Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva
Zaduženja Odjela za informatiku i komunikacije unutar Službe za nabavu i informatičke poslove su: stručni i tehnički poslovi vezani uz planiranje, organiziranje, usklađivanje i provedbu sustavne informatizacije u Ministarstvu.
Odjel izrađuje analize potreba Ministarstva u području primjene informacijske i komunikacijske tehnologije i predlaže mjere za unapređenje informatizacije u Ministarstvu, priprema podloge za nabavu, raspodjelu i održavanje računalne i programske opreme te za razvoj i održavanje lokalne računalne i komunikacijske mreže i pristupne veze na Internet, sudjeluje u razvoju i održavanju središnjih baza podataka u Ministarstvu, sudjeluje u definiranju, razradi i održavanju korisničkih programskih aplikacija za pojedine ustrojstvene jedinice Ministarstva.

Odjel brine za sigurnost informacijskog sustava, vodi evidenciju o raspodjeli informatičke i komunikacijske opreme, osigurava savjetodavnu podršku korisnicima informacijskog sustava, organizira i sudjeluje u provedbi edukacije korisnika informacijskog sustava, sudjeluje u planiranju i provedbi projekta izgradnje računalno-komunikacijske mreže tijela državne uprave, koordinira interne aktivnosti prema Središnjem državnom uredu za e-Hrvatsku, te obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Odjela i poslove koje odredi tajnik i ministar.

ICT u svakodnevnim radnim aktivnostima koriste gotovo svi zaposlenici Ministarstva – od služenja Internetom, izrade različitih dokumenata na svojim računalima do komunikacije sa strankama. Osim toga, ICT se u Ministarstvu koristi u evidenciji i kontroli ulazne i izlazne pošte, vođenju  računovodstvenih, financijskih i kadrovskih poslova, vođenju registara i korištenju specifičnih aplikacija u pojedinim Upravama .
Može se ustvrditi da su za rad djelatnika Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva ICT tehnologije od velikog značaja.
Kako je Ministarstvo osnovano tek nedavno i smješteno na nekoliko lokacija u Zagrebu, a ima niz ispostava i ureda diljem Hrvatske, prioritetni planovi usmjereni su na uspostavu VPN mreže i integralnog ICT sustava, uspostavu primjerene funkcionalnosti i sigurnosti ICT sustava, razvoj infrastrukturne podrške za implementaciju i uvođenje specifičnih aplikacija kao npr. jedinstveni sustav za uredsko poslovanje i upravljanje dokumentacijom.
Osnovni cilj je do sredine sljedeće godine uspostaviti učinkovito informatičko okruženje koje će Ministarstvu omogućiti poslovanje u skladu sa suvremenim trendovima u području primjene ICT tehnologije.

 
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
Unutar Tajništva ministarstva postoji Odjel za opće i informatičke poslove, a u okviru njega Odsjek za informatičke poslove. Načelnik odjela u suradnji sa stručnim suradnicima koordinira aktivnosti te osigurava planiranje i nabavu informatičkih i telekomunikacijskih tehnologija, a voditelj Odsjeka se bavi implementacijom ICT projekata te hardverskim i softverskim održavanjem zajedno sa svojim kolegama informatičarima. U Odsjeku za informatičke poslove, osim voditelja, rade još jedan dipl. inženjer, dva inženjera te programeri koji se bave operativnim poslovima podrške. Osim standardne podrške korisnicima pri hardverskim ili softverskim problemima, naši informatičari sudjeluju pri konsolidaciji ICT mreže te čitavog sustava, pružaju podršku i edukaciju u primjeni aplikacija (Document Managing i druge), a sudjeluju ili su sudjelovali, kroz podršku, u raznim projektima unutar CARDS, PHARE i IPA programa.

U ustrojstvenoj jedinici „Kabinet Ministarstva” također rade informatičari s ciljem podrške i održavanja web stranice www.mzopu.hr , a s obzirom da je to jedan od najopsežnijih portala potreban je stalni angažman djelatnika na poslovima ažuriranja.
Osim uobičajenih uredskih aplikacija tipa Word ili Excel koje se standardno koriste u svakodnevnom radu, u Ministarstvu se koriste i druge aplikacije i to u računovodstvu i kadrovskim poslovima, a najraširenija aplikacija je iCROSS koju koristimo za vođenje dokumenata u uredskom poslovanju.
Trenutno je u fazi realizacije više projekata podržanih pretpristupnim fondovima EU, kao što je npr. projekt stvaranja audio-video baze za inspekcijske poslove zaštite okoliša, projekti unutar zaštite okoliša kao što su stvaranje IT baze za sustav gospodarenja otpadom, projekt registra stakleničkih plinova, itd.

Osim podrške službenicima Ministarstva iz Zagreba, naši informatičari stalno pružaju podršku i područnim jedinicama Uprave za inspekcijske poslove Ministarstva, i to u svim županijama.
ICT tehnologije imaju veliki značaj za djelatnike Ministarstva, a posebno su osjetljive glavne korisničke aplikacije i e-mail sustav, pa tim sustavima osiguravamo visoki postotak pouzdanosti i sigurnosti koristeći odgovarajuće ICT standarde. Sudjelujući u raznim novim projektima, naši djelatnici ne mogu na dosadašnji način kvalitetno raditi bez odgovarajućih zajedničkih dokumenata na serverima, odnosno bez organiziranih baza pojedinih projekata. Ovaj sustav planiramo u najkraćem roku unaprijediti.

Osim stalnog rada na unapređenju i konsolidaciji ICT sustava, a da bi sustav bio što pouzdaniji i sigurniji, cilj i plan je uvesti bolju komunikaciju službenika putem Intraneta, uvesti dodatna poboljšanja u e-mail sustavu implementacijom novog Exchange servera, zatim uvesti i poboljšanja u aplikativnom sustavu iCROSS uvođenjem nadogradnje na njegovu bazu projektom implementacije skladišta podataka (ostvarivanje navedenog omogućilo bi fleksibilnije kreiranje raznih dodatnih analiza i izvještaja).

Planira se također provođenje dodatne edukacije službenika (sukladno uvjetima ECDL programa), s ciljem da se internom edukacijom osiguraju veća korisnička znanja u Ministarstvu, te je, sukladno navedenom, pokrenut postupak za tehničkim opremanjem informatičke učionice.


..........................................
15 upita, 7 odgovora
Iako je petnaest kontakata do sada urodilo sa samo sedam odgovora, njihova kvaliteta i temeljitost daje približan uvid u stupanj razumijevanja i prihvaćanja suvremenih tehnologija u ovom dijelu državne uprave. Iako su učinci veoma različiti, čini se da u navedenim ministarstvima više nema dvojbe o nužnosti integriranja tehnologije i ljudskog rada da bi se zadovoljili postavljeni zadaci.

Očekujemo da ćemo do zaključenja idućeg broja dobiti i odgovore preostalih osam ministarstava:
-    vanjskih poslova i europskih integracija
-    obrane
-    unutrašnjih poslova
-    pravosuđa
-    zdravstva i socijalne skrbi
-    znanosti, obrazovanja i sporta
-    kulture i
-    turizma


Tek ćemo tada dobiti potpuniju sliku osposobljenosti izvršnih tijela Vlade da se nose sa zadacima koji im predstoje u ovom vrlo dinamičnom političkom i gospodarskom razdoblju.