Kako je kod nas? (II. dio)

ICT Ministarstva

Odgovore smo dobili od sedam ministarstava i objavili ih u prošlom broju. Ponovo smo poslali ista pitanja preostalim ministarstvima te smo do kraja pripreme ovog broja od tri ministarstva dobili odgovore, koje i objavljujemo.
U pripremi prethodnog broja, na adrese 15 ministarstava poslali smo ova pitanja:

- Tko je u vašem Ministarstvu zadužen za planiranje/nabavu/implementaciju/održavanje/ …  informatičkih i telekomunikacijskih tehnologija (ICT)? Postoji li poseban odjel/jedinica Ministarstva u te svrhe i koja su njena zaduženja?

- Za koje namjene se u Ministarstvu koristi ICT tehnologija, kako i gdje ona djelatnicima Ministarstva pomaže u radu?

- Koliki značaj imaju ICT tehnologije za rad djelatnika Ministarstva?

- Koji su planovi i ciljevi po pitanju uvođenja ICT tehnologija u Ministarstvo u ovoj i idućoj godini?


Ministarstvo pravosuđa
U Ministarstvu pravosuđa RH, Sektor za informatiku, kao samostalna ustrojstvena jedinica, zadužen je za informatizaciju pravosuđa. Uloga i funkcija informatičke službe u Ministarstvu pravosuđa donekle se razlikuje od drugih ministarstva jer smo zaduženi za osiguravanje tehničkih i materijalnih uvjeta za nesmetan i neovisan rad posebnog stupa vlasti – sudstva.
Glavne zadaće Sektora su strateško planiranje, vođenje projekata te nadzor i kontrola provedbe ugovorenih isporuka roba i usluga s ciljem da informatičke i komunikacijske tehnologije pomognu korisnicima u obavljanju poslovanja i radi praćenja rezultata poslovanja. Nabava se provodi u suradnji s Odjelom nabave koji je središnje mjesto svih postupaka javne nabave kapitalnih projekata pravosuđa, kao i samog Ministarstva.
Korisnici su sva pravosudna tijela – sudovi (osim Ustavnog suda), državna odvjetništva i Ministarstvo pravosuđa sa svojim ustrojstvenim jedinicama.

Kroz primjenu ICT tehnologija nastoje se osigurati optimalni uvjeti za rad Ministarstva i  pravosudnih tijela te dostupnost pravosuđa građanima i poslovnim subjektima. ICT tehnologija koristi se u:
- uredskom poslovanju – za izradu, pohranu i dohvat dokumenata, te vođenje registara i evidencija u nadležnosti Ministarstva pravosuđa
- svakodnevnoj komunikaciji korisnika, kako unutar pravosuđa tako i prema javnosti korištenjem elektroničke pošte, telefonskog sustava te Web portala
- razmjenu informacija/podataka u elektroničkom obliku s drugim ministarstvima i državnim tijelima te videokonferencije i svjedočenja za potrebe sudskih postupaka.

Također, nekoliko je javnih usluga dostupno putem Web portala pravosuđa, kao što su digitalne zemljišne knjige i sudski registar. Sa svrhom olakšavanja komunikacije, kroz pilot projekt na Trgovačkom je sudu u Varaždinu moguća, od rujna 2007. godine, registracija trgovačkog društava u novcu (d.o.o.) u elektroničkom obliku putem HITRO.HR servisa i ureda javnih bilježnika Varaždinske i Međimurske županije.

U 2008. godini završit će projekt Sređivanja zemljišnih knjiga i katastra čime će se uspostaviti jedinstvena baza podataka Državne geodetske uprave i Općinskih sudova. Planira se proširiti pilot projekt „online” registracije trgovačkog društva na još tri trgovačka suda, te tijekom sljedeće godine započeti roll-out sustava za upravljanje sudskim predmetima (e-Spis) na 60 općinskih, trgovačkih i županijskih sudova u RH te razvoj modula za prekršajne sudove. Ovo su planovi i projekti čiji će rezultati uvesti značajne promjene u način poslovanja pravosuđa i utjecati na bolju kvalitetu usluga, posebno u svjetlu reforme pravousđa.

Ministarstvo obrane
U ustroju Ministarstva obrane, u sklopu Uprave za materijalne resurse, postoji Služba za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju koja je zadužena za planiranje, nabavu, implementaciju te osiguravanje i održavanje informacijsko-komunikacijskih sustava. Navedene aktivnosti usklađene su s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i Oružanih snaga RH te vanjskim partnerima (tvrtkama).
Informacijsko-komunikacijska tehnologija (ICT) služi kao potpora poslovnim i vojnim procesima Ministarstva i Oružanih snaga RH, čime se postiže veća učinkovitost organizacije, bolje upravljanje resursima, smanjenje broja i vremenskog trajanja pojedinih procesa te eventualnih zastoja među njima.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, o razvoju i održavanju informacijskih resursa brigu vodi Uprava za informatiku i tehnologije u Odjelu za informacijsku infrastrukturu Ministarstva.
Odjel je podijeljen u tri odsjeka: Odsjek za računalno-komunikacijsku infrastrukturu utvrđuje kriterije za nabavu, raspodjelu i korištenje informatičke opreme i licenciranog softvera; vodi evidencije raspodjele i korištenja računalne opreme, licenciranog softvera, potrošnog informatičkog materijala i rezervnih dijelova; administrira poslužitelje i računalno-komunikacijsku infrastrukturu Ministarstva; održava sigurnost podataka i sustava; sistemski održava informacijske servise te organizira i administrira help-desk usluge za zaposlenike Ministarstva.
Odsjek za informacijski sustav i aplikacije planira i utvrđuje kriterije za razvoj i održavanje korisničkih aplikacija za pojedine poslovne procese Ministarstva, za razvoj i održavanje središnje baze i drugih baza podataka. Odsjek pruža potporu u obavljanu elektroničkog poslovanja u Ministarstvu kroz standardizirano prikupljanje podataka te nadgledanje i organiziranje elektroničkog arhiviranja dokumenata. Odsjek za informacijsko-dokumentacijsku djelatnost planira, razvija i održava interne i javne  informacijske servise: interni Web servis i druge oblike internog komuniciranja i informiranja, javni Web servis, javne liste elektroničke pošte i druge oblike komunikacije i informiranja kao što su obrasci, prezentacije i multimedijski sadržaji. Planira i organizira realizaciju sadržaja Središnjeg portala javne uprave iz područja nadležnosti Ministarstva. Također, planira i usklađuje aktivnosti izdavačke djelatnosti Ministarstva i trajnog informatičkog obrazovanja zaposlenika.
Svi zaposlenici Ministarstva koriste standardiziranu računalnu i programsku opremu u skladu s potrebama radnog mjesta, e-poštu, Intranet, help-desk, računalnu učionicu, a na raspolaganju je i videokonferencijska oprema te oprema za snimanje i obradu video materijala. Vodeći brigu o čuvanju informatičkih resursa putem zaštite pristupa sustavu i poslovnom prostoru korištenjem pametnih kartica te sigurnosnom pohranom podataka, sustav omogućuje učinkovitu potporu poslovanju Ministarstva. Uz ulaganje u opremanje računalnom opremom i programskom podrškom, jednaka pozornost polaže se također u ulaganje u informatičko obrazovanje zaposlenika (ECDL).

Proteklih nekoliko godina značajna su bila ulaganja u razvoj i održavanje Informacijskog sustava Ministarstva koji, osim zaposlenicima Ministarstva, služi i našim korisnicima, ustanovama i pojedincima iz sustava znanosti, obrazovanja i sporta te široj javnosti. Informacijski sustav Ministarstva važna je potpora sustavu kvalitete u Ministarstvu.
Integrirani sustav za upravljanje poslovnim informacijama, osim upravljanja klasičnom i elektroničkom dokumentacijom, omogućuje upravljanje faksovima, fizičkim i elektroničkim pristupom informacijama (pametne kartice) te standardiziranim skupovima podataka.
Uredsko poslovanje u Ministarstvu postavljeno je na najmodernije temelje uvođenjem sustava za upravljanje dokumentima i zadacima. Sustav podržava uredbu o uredskom poslovanju i  svim zaposlenicima omogućuje rad s elektroničkim dokumentima i zadacima sukladno ovlastima. Kroz module pisarnice, tajnice, referenta, otpreme, arhive i upravljačkog modula omogućeno je učinkovito praćenje te kolanje upravnih i neupravnih predmeta i pripadajućih akata te praćenje statusa izvršavanja zadataka. Svi predmeti i akti označavanju se bar kodom te se skeniraju na ulazu i izlazu, a sustav preko Web servisa komunicira s ostalim dijelovima Informacijskog sustava Ministarstva.
Javni Web servis Ministarstva te potpora poslovnim procesima kao što su Web servis za prijavu i odabir znanstvenih projekata i programa (zProjekti), projekata primjene informacijske tehnologije (iProjekti), aplikacijski sustav za vođenje upisnika i evidencija (eRegistri) i sustav za prikupljanje podataka putem strukturiranih Web obrazaca (eObrasci) omogućuju pružanje usluga krajnjim korisnicima putem Interneta.
Izgradnjom Jedinstvenog izvještajnog sustava koji koristi više od 50 izvora podataka, omogućena je transparentnost i pravovremena dostupnost ključnim podacima radi donošenja poslovnih odluka.
Integrirani sustav za upravljanje standardiziranim skupovima podataka (e-Matica) predstavlja jedinstvenu bazu standardiziranih podataka o osnovnom i srednjem obrazovanju (škole, zaposlenici, učenici, programi).
Informatizacijom prosvjetne inspekcije, uvođenjem ekspertnog sustava e-Inspektor te nabavom prijenosnih računala za sve prosvjetne inspektore, stvoreni su preduvjeti za značajno poboljšanje učinkovitosti i transparentnosti rada prosvjetne inspekcije.
Integrirani financijsko-informacijski sustav podupire upravljanje proračunskim sredstvima u Ministarstvu. Uvođen postupno, u tri faze, kroz module financijskog i proračunskog računovodstva povezuje Ministarstvo sa sustavom Središnje državne riznice, upravlja ljudskim resursima i nabavom u Ministarstvu te se povezuje na integrirani financijsko-informacijski sustav sveučilišta Republike Hrvatske koji podržava novi način financiranja sveučilišta.
Planovi za sljedeće razdoblje su nastaviti ulaganje u održavanje i razvijanje postojećih resursa, što će svakako biti omogućeno preseljenjem u novu zgradu.