Evidentiranje i uporaba podataka u digitalnom obliku

Središnji registar prostornih jedinica

Središnji registar prostornih jedinica je ustrojen u Središnjem uredu Državne geodetske uprave sa svrhom evidentiranja i stavljanja u uporabu podataka o imenima, područjima i granicama županija, gradova i općina, jedinica mjesne samouprave, naselja, katastarskih općina i statističkih krugova. Uz njega se središnje vode i pisani podaci o svim ulicama i kućnim brojevima.
Registar se vodi u GIS-okruženju, pokriva ukupno područje Republike Hrvatske, i izvornik je za sve promjene granica navedenih prostornih jedinica. Odluke o promjenama imena, područja i granica navedenih prostornih jedinica donose za to nadležna tijela kojima je zakonom određeno da su o donesenim promjenama dužne izvijestiti tijelo nadležno za vođenje registra prostornih jedinica.

U Središnjem registru prostornih jedinica provedeno je 2008. godine 187 elaborata promjena. Središnji registar prostornih jedinica trenutno radi u intranet okruženju, a pripremljena je njegova uporaba putem Geoportala Državne geodetske uprave.

Prevođenje katastarskih planova u digitalni oblik
Katastarski planovi se sustavno prevode u digitalne rasterske i vektorske zapise. Do sada je u rasterski zapis prevedeno ukupno 43.000 detaljnih listova katastarskog plana (od ukupno 57.000). Svi katastarski planovi koji postoje u Republici Hvatskoj bit će prevedeni u
rasterski digitalni zapis do polovine 2010. Rasterski katastarski planovi središnje se pohranjuju
na memorijskim kapacitetima u Središnjem uredu Državne geodetske uprave i pripremaju za dostupnost putem Geoportala Državne geodetske uprave.
U standardizirani vektorski zapis do sada su prevedeni katastarski planovi za 1852 katastarske općine (od ukupno 3360).

Središnja baza podataka digitalnog katastarskog plana
Središnja baza podataka digitalnog katastarskog plana ustrojena je sa svrhom kontrole kvalitete i stavljanja na uporabu digitalnih vektorskih katastarskih planova. Vektorske katastarske planove proizvode privatne geodetske tvrtke temeljem ugovora, a prije unošenja katastarskih planova u Središnju bazu podataka digitalnog katastarskog plana obavlja se kontrola njihove kvalitete u područnim uredima za katastar i u Središnjem uredu Državne geodetske uprave.
Središnja baza podataka digitalnog katastarskog plana trenutno djeluje u intranet okruženju, a ustrojena je i kao osnova za izdavanje podataka digitalnog katastarskog plana za potrebe LPIS-a (sustava za identifikaciju zemljišnih čestica za poticaje u poljoprivredi) i ZIS-a (zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra).
Planira se da bi se svi katastarski planovi preveli u standardni digitalni vektorski zapis do polovine 2011. godine.
U 2009. godini započelo se s uspostavljanjem informatičke infrastrukture koja će omogućiti da se podaci o promjenama na vektorskim katastarskim planovima koji se održavaju u Područnim uredima za katastar repliciraju u Središnju bazu podataka digitalnog katastarskog plana.

Preglednik katastarskih podataka
Putem Preglednika katastarskih podataka omogućen je uvid u 14,38 milijuna katastarskih čestica odnosno 16,94 milijuna čestica zemljišta, koliko ih postoji u Hrvatskoj.
Preglednik katastarskih podataka pušten je u rad 9. studenog 2005. godine, kao dio napora Vlade Republike Hrvatske na informatizaciji državne uprave.
U svrhu omogućavanja njegovog funkcioniranja provodi se repliciranje pisanih katastarskih podataka iz distribuiranih baza u kojima se vode i održavaju pisani katastarski podaci u područnim uredima za katastar i njihovim ispostavama.
Putem Preglednika katastarskih podataka omogućen je uvid u sve pisane katastarske podatke koji se vode o katastarskim česticama i posjedovnim listovima, kao i podatke o promjenama pisanih katastarskih podataka.
Putem Preglednika katastarskih podataka omogućen je uvid u 14,38 milijuna katastarskih čestica odnosno 16,94 milijuna čestica zemljišta, koliko ih postoji u Republici Hrvatskoj. Uvid je moguće ostvariti u 2,73 milijuna posjedovnih listova, a u tim posjedovnim listovima upisano je 2,38 milijuna osoba.
Od početka rada Preglednika, uvid u podatke o česticama i posjedovnim listovima korisnici su obavili 19,61 milijun puta. Može se reći da je putem Preglednika, u prosjeku, uvid u podatke o svakoj katastarskoj čestici i podatke upisane u svaki posjedovni list koji postoje u Republici Hrvatskoj, obavljen barem jednom.
Ovakva situacija uvela je transparentnost u mijenjanje podataka u područnim uredima za katastar i podigla povjerenje u katastarske podatke.
Sam Preglednik je zamišljen kao servis građanima i gospodarstvu, pa je putem njega moguće pristupati važnim stranicama vezanim uz katastar. Putem tih važnih stranica moguće je pristupati podacima o ovlaštenim geodetskim tvrtkama u Republici Hrvatskoj, podacima o svim katastarskim uredima u Republici Hrvatskoj, propisima iz područja katastara, podacima o Nacionalnom programu: Uređena zemlja, zemljišnim knjigama i drugim e-servisima državne uprave.

Da bi se omogućilo lakše korištenje Preglednika, unutar njega je moguće pristupati do rječnika pojmova, do najčešće postavljanih pitanja i odgovora, do uputa za korištenje Preglednika.
Poseban servis omogućuje postavljanje pitanja i davanja primjedbi i sugestija na rad preglednika. Od puštanja u rad Preglednika, postavljeno je ukupno 2652 pitanja te date 252 primjedbe i prijedloga.
Samo u 2008. godini postavljeno je 689 pitanja te dato 40 primjedbi i sugestija. Na postavljena pitanja te date primjedbe i sugestije odgovara se u prosjeku unutar 7 dana.


Damir Pahić, dipl.ing.geod.
Pomoćnik ravnatelja Državne geodetske uprave
Sektor za katastarski sustavkatastar