Znanje i dugogodišnje iskustvo jamstvo su kvalitete, potvrđene ISO certifikatom

Geo Grupa Zagreb

Geo Grupa d.o.o. jedna je od onih samozatajnih tvrtki koje smatraju da o njima najbolje govore njihova djela. No, kada se baci pogled na impresivnu referentnu listu, jasno je da se radi o jednoj od većih geodetskih tvrtki u Hrvatskoj. O organizaciji i djelatnosti tvrtke razgovarali smo sa direktorom Geo Grupe d.o.o., inžinjerom geodezije Željkom Perićem.
Zagrebačka tvrtka Geo Grupa d.o.o. osnovana je 2004. godine s namjerom da se na kvalitetan i profesionalan način, uz pomoć izvrsnih stručnjaka i najmodernije opreme, bavi geodetskim poslovima i vještačenjem te posredovanjem u prometu nekretnina.
Od samoga početka tvrtka ulaže u poslovni prostor i opremu te u osposobljavanje kadrova da bi proizvodi i usluge koje pružaju, bili što kvalitetniji i na zadovoljstvo klijenata.

Ljudski potencijali

Trenutačno tvrtka upošljava osamnaest  djelatnika geodetske struke, većinom inženjera i geodetskih tehničara. Stručnjaci Geo Grupe sposobni su rješavati najzahtjevnije zadaće koje se od njih zatraže. Pri tome koriste najsuvremenije geodetske uređaje i opremu renomiranih svjetskih marki (totalne stanice, digitalni nivelir i GPS uređaji) te kompletnu računalnu opremu potrebnu za obavljanje radnih zadataka.
Za sustav upravljanja tvrtkom i kvalitetom Geo Grupa posjeduje certifikat ISO 9001:2008.

Suvremena organizacija

Tvrtka je po djelatnostima podijeljena u odjele: 
Katastarski  odjel bavi se   katastarskim poslovima, kao što je izrada parcelacijskih elaborata i elaborata usklađenja zemljišne knjige i katastra, upisi objekata u katastar i zemljišne knjige, upisi vodova u katastar vodova i usluge geodetskoga vještačenja.  Isto tako, odjel se bavi i izradom posebnih geodetskih podloga kao podrška projektiranju, odnosno arhitektonskoj struci te etažiranjem objekata.

Odjel inžinjerske geodezije bavi se projektiranjem, postavljanjem i računanjem osnovne geodetske mreže, iskolčenjem i praćenjem gradnje svih vrsta objekata, geodetskim nadzorom  te praćenjem pomaka objekata u izgradnji i nakon nje.
Odjel geodetske izmjere obavlja poslove kao što su katastarske izmjere i tehničke reambulacije poljoprivrednoga,  kao i ostalog zemljišta, priprema i obrada izmjerenih podataka sa svrhom obnavljanja postojećih katastara i zemljišnoknjižnih odjela  te vektorizacija i geokodiranje skeniranih karata i planova.
Odjel za promet nekretnina bavi se posredovanjem u prometu nekretninama i ima u svojoj ponudi stanove za najam i prodaju, poslovne prostore za najam i prodaju i građevinska zemljišta. Većina nekretnina se nalazi u Zagrebu, ali tvrtka nastoji proširiti ponudu i na ostali dio Hrvatske (na moru).

Pogled unaprijed

Procjenjujući potrebe tržišta za uslugama koje pruža, Geo Grupa predviđa daljnjih rast na svim područjima svoje djelatnosti. U tom smislu u toku su tehnološke i kadrovske pripreme pa je predviđeno da će, već tokom ove godine, biti zaposleno još pet visokokvalificiranih streučnjaka.


-----

Značajnije reference:

snimanje izvedene dionice Mala Kapela-Ličko Lešće na autocesti  ZAGREB-SPLIT u duljini od 40 km za potrebe upisa u katastar zemljišta. (2004.god.)
praćenje gradnje dionice autoceste Žuta Lokva-Otočac u duljini od 17km.(2004.)
izrada i dopuna planova za projektiranje plinovoda PULA-KARLOVAC DN 50
prikupljanje i obrada podataka s dionica autoceste Bosiljevo-Ogulin, G.Ploča-Zadar II, Varaždin-Breznički Hum u duljini od 150 km  sa svrhom izrade Baze cestovnih podataka (2005.)
katastarska izmjera poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu RH na području općine Koprivnički Ivanec u površini od 300 ha (2005.)
prikupljanje i obrada podataka  s državne ceste na dionicama Dugopolje-Ravča, Makarska-Ravča, Sinj-BIH, trajektne luke Split, Makarska i Drvenik sa svrhom izrade Baze cestovnih podataka u ukupnoj duljini od 150km.
iskolčenje objekta, praćenje izgradnje, kontrolno praćenje pomaka, upis objekata ,etažiranje i skeniranje izvedene fasade za potrebe BUSINESS CENTRA INTERNACIONAL u Zagrebu (2005.-2006.)
geodetsko praćenje izgradnje svih pratećih objekata na dionici autoceste Krapina-Macelj (2005-2006)
geodetski poslovi za potrebe projektiranja  stambenoga naselja Sveti Duh u Zagrebu (2005.)
praćenje izgradnje cesti u naselju POS VRBANI u Zagrebu (2005.)
iskolčenje i snimanje izvedenoga stanja Štefanovečke ulice u Zagrebu (2005.)
snimanje izvedenoga stanja i izrada elaborata za upis u Katastar Kolareve ulice u Zagrebu (2005.)
opažanje pomaka novoizgrađenoga mosta na rijeci Savi u Zagrebu, Jankomirskoga mosta (2005.)
iskolčenje i snimanje izvedenoga stanja ulice Rim u Zagrebu (2005.)
skeniranje fasade EMPORIUM CENTRA u Zagrebu (2005.)
iskolčenje i snimanje izvedenoga stanja ulice Posavje u Zagrebu (2005.)
iskolčenje i snimanje izvedenoga stanja Mokrovićeve ulice u Zagrebu (2005.)
iskolčenje i snimanje izvedenoga stanja instalacija u TN KOVERSADA  u Vrsaru (2006.)
izrada parcelacije, iskolčenje, praćenje gradnje, upis izvedenoga stanja POLIKLINIKE SVJETLOST u Zagrebu (2006.-2008.)
tehnička reambulacija K.O.Novi Sisak u površini od 1500 ha (2006.-2008.)
postavljanje i opažanje geodetske mreže radi rekonstrukcije ZAGREBAČKE AVENIJE u Zagrebu (2006.)
izrada elaborata za evidentiranje vodnoga dobra na području K.O. Karlovac I, K.O. Donje Mekušje, K.O. Rečica i K.O. Gornje Mekušje u duljini  od 15 km (2006.- 2008.)
iskolčenje i snimanje rekonstrukcije ulice Horvatovac u Zagrebu (2006.)
iskolčenje i snimanje rekonstrukcije Paške ulice u Zagrebu (2006.)
nadzor nad izgradnjom svih objekata STAMBENOGA NASELJA SOPNICA-JELKOVEC u Zagrebu (2007.-2009.)
iskolčenje i praćenje gradnje ulične kanalizacije u Jelkovcu (2007.)
radovi na sanaciji plinovoda DN 300 Budrovac-Kloštar-Ivanić Grad, DN 450 Budrovac-Donji Miholjac, DN 300 Legrad-Koprivnica, DN 300 Budrovac-Varaždin, DN 150 Budrovac-Ferdinandovac, DN 150 Beničanci-Našice, DN 300 Donji Miholjac-Osijek, DN 300 Kutina-Slavonski Brod (2007.-2009.)
parcelacija zemljišta prema Lokacijskoj dozvoli za potrebe Hruševečke ulice u Zagrebu (2007.)
iskolčenje i snimanje za potrebe rekonstrukcije Ulice V Ravnice u Zagrebu (2007.)
izrada elaborata za evidentiranje vodnoga dobra na području K.O.Gornje Mekušje (Karlovačka županija) u duljini od 10km (2007.-2009.)
izrada  elaborata za evidentiranje vodnoga dobra za potrebe savskoga nasipa u Županji (2007.)
iskolčenja telekomunikacijskih stupova na teritoriju cijele RH (2007. – 2009.)
izrada elaborata za evidentiranje vodnoga dobra na području Pregrade i Zlatara (2007.-2009.)
parcelacija zemljišta prema Lokacijskoj dozvoli za potrebe Ulice Draganići  u Zagrebu (2008.)
izrada Posebne geodetske podloge za potrebe dijela UPU JANKOMIR-MALEŠNICA u Zagrebu
iskolčenje i praćenje izgradnje ulične kanalizacije u Lukoranskom odvojku u Zagrebu (2008.)
prikupljanje i obrada podataka s postojećih autocesta na dionicama Sredanci-Đakovo, Županja-Lipovac, Mala Kapela –Gornja Ploča, Zadar II – Šestanovac u ukupnoj duljini od 315 km za potrebe BAZE CESTOVNIH PODATAKA. (2008.-2009.)
parcelacija zemljišta prema Lokacijskoj dozvoli za potrebe Ulice Gračanske dužice  u Zagrebu (2008.)
izrada elaborata za evidentiranje vodnog dobra na području K.O.Tompojevci (Vukovarsko-Srijemska  županija) za potrebe retencije (2008.-2009.)
iskolčenje i snimanje izvedenog stanja objekata i instalacija u naselju S.Vid u Rovinju (2008.-2009.)
parcelacija zemljišta prema Lokacijskoj dozvoli za potrebe Ulice Križni put  u Zagrebu (2008.)
katastarska izmjera poljoprivrednoga zemljišta na području grada Garešnice u površini od 1200 ha (2008. – 2009.)
katatastarska izmjera K.O.Bročice i K.O.Novska u površini od 450ha (2008.-2009.)
katastarska izmjera poljoprivrednoga zemljišta na području grada Čazme u površini od 300 ha (2008. – 2009.)


Savska cesta 144a/II
tel:     +385 1 363 44 82
     +385 1 364 95 80
faks:     +385 1 364 95 79

e-mail: geo-grupa@geo-grupa.hr
www.geo-grupa.hr