Geofoto

VoGIS – Vojni geoinformacijski sustav

Republika Hrvatska je potpisom ugovora 2000. godine o pristupanju Partnerstvu za mir prihvatila uobičajene obveze o opskrbljivanju drugih članica NATO saveza geografskim i kartografskim podacima područja Republike Hrvatske, koji moraju biti usklađeni s NATO standardima.
Da bi se ostvarili postavljeni ciljevi, odlučeno je u Ministarstvu obrane uspostaviti jedinstveni Vojni geoinformacijski sustav (VoGIS) za potrebe MO i OS RH, koji je usklađen s principima i normama ostalih tijela državne uprave, a koji se čvrsto oslanja na postojeći geoinformacijski sustav Državne geodetske uprave – CROTIS (Hrvatski topografski informacijski sustav), koji je 2002. godine postao službeni standard.

Cjelokupni projekt VoGIS obuhvaća više cjelina koje se realiziraju podprojektima, tj. u fazama.
U prvoj fazi projekta, koja je realizirana tijekom 2004. godine, izrađen je objektni model podataka temeljne vojne topografske baze na osnovu zahtjeva i potreba svih čimbenika MORH-a i Oružanih snaga.
U drugoj fazi projekta, koja je realizirana tijekom 2005. godine,  izrađeno je originalno konceptualno rješenje cijeloga sustava te je razvijen i implementiran proizvodni proces temeljen na prostornim bazama podataka. Konceptualno rješenje podrazumijeva standardizaciju procesa prikupljanja specijalnoga "vojnog" sadržaja te njegovo dodavanje u temeljnu topografsku bazu, dizajn potrebnih topografskih i kartografskih modela podataka, definiranje i informatičko rješavanje postupaka modelne i kartografske generalizacije, podjelu na listove, dizajn karte te izradu  i tisak. Posebnu su aktivnost činili razvoj i uspostava  internoga i vanjskog sustava kontrole kvalitete svih proizvoda i procesa. Konceptualno je rješenje  implementirano i dokazano na pilot području.
Imajući u vidu da VoGIS treba zadovoljiti više zahtjeva, a ne samo izradu karata, Geofotov je tim osmislio koncept kojemu su u središtu topografske baze podataka i gdje baze sitnijega mjerila (točnosti) proizlaze iz baze krupnijeg mjerila. Proizvodni se postupak sastoji od izrade temeljne topografske baze podataka, koja odgovara mjerilu 1:10,000 i koja proizlazi iz CROTIS-a Državne geodetske uprave. Temeljna je topografska baza osnova  za izradu topografske baze koja odgovara mjerilu 1:50,000, a koja je izvornik za izradu topografske baze mjerila 1:250,000 i kartografske baze 1:50,000. Kartografska baza mjerila 1:250,000 nastaje iz topografske baze 1:250,000.
Izvedene baze služe za analizu podataka na regionalnoj, državnoj i međudržavnoj razini. Temeljna topografska baza detaljna je baza za analize na lokalnoj razini i ishodišna baza za sve geo-topografske proizvode Ministarstva obrane.
Treća, proizvodna faza, ugovorena 2006. s rokom dovršetka do kraja 2010. godine, obuhvaća preuzimanje svih potrebnih podataka Državne geodetske uprave, izradu potrebnih baza podataka s dopunom i aktualizacijom sadržaja te kartografsku izradu i tisak svih listova Vojne topografske karte 1:50,000 i karte 1:250,000.

Koncept topografsko-kartografske proizvodnje Ministarstva obrane oslanja se, a može i nadopunjavati sustav Državne geodetske uprave. Time ministarstvo obrane koristi sve postojeće resurse DGU te se u planiranju budućih aktivnosti treba koordinirati s DGU. Time se podaci, informacije i znanje u koje je Republika Hrvatska uložila iskorištavaju na maksimalan način.

Realizacijom projekta VoGIS utemeljen je:
1. učinkovit višekorisnički geoinformacijski sustav koji sadrži sve elemente potrebne Ministarstvu obrane  i Oružanim snagama
2. sustav koji je u korelaciji s ostalim postojećim geoinformacijskim sustavima u Republici Hrvatskoj, a prije svega s CROTIS sustavom Državne geodetske uprave
3. sustav koji omogućava sigurnu dvosmjernu razmjenu digitalnih informacija s ostalim članicama NATO-a i Partnerstva za mir; izvršavajući na taj način obveze koje Hrvatske ima prema NATO-u.
4. Posebno je važno istaknuti da su karte nastale u okviru ovoga projekta  prve vojne karte RH, napravljene od početka do kraja u Hrvatskoj, pomoću hrvatske opreme i stručnjaka i apsolutno su jedne od najboljih u Europi, odnosno u NATO-u.