Zaštita osobnih podataka

Osoba X

Objava sudskih odluka na web-stranicama

PRIPREMIO: TIHOMIR KATULIĆ

Temu zaštite osobnih podataka koja je u okruženju digitalnih tehnologija danas važnija negoli ikad već smo otvorili ranije. Posvemašnja digitalizacija i primjena informacijskih tehnologija u obradi podataka pravi je izazov za zaštitu osobnih podataka. Osobni podaci i općenito svi oblici privatnosti su segment prava osobnosti što u Hrvatskoj uživa zaštitu prema odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, ali je i ustavom zaštićena vrednota.

 

Dakako, postoje situacije i okolnosti kad društveni interes prevladava nad zaštitom osobnih podataka pojedinca. Tako se prema odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, ali i drugih zakona osobni podaci pojedinca mogu prikupljati i bez njegove posebne dozvole ako je posrijedi neki percipirano viši društveni interes, npr. obavljanje dužnosti koje su važne za funkcioniranje društva. U uređenim društvima takve iznimke od pravila o tajnosti i zaštiti osobnih podataka moraju biti jasno uokvirene pravnim pravilima koja u praksi treba dosljedno primjenjivati neovisno o karakteru podataka, ispitanika ili tijela koja te podatke prikupljaju ili iskorišćuju. Ovaj put bit će riječi o objavi sudskih odluka i presuda.

Prema odredbama Zakona o sudovima, rad sudova je javan osim kad je zakonom ili ustavom isključeno sudjelovanje javnosti. Sudske presude kao i druge odluke su javne, a često se objavljuju na oglasnim pločama ili web-stranicama.
Smatra se kako objava sudskih presuda i drugih odluka pozitivno utječe na transparentnost sudskog rada, na sudsku učinkovitost i bolju komunikaciju s građanima, osobito u sferi informiranja, ali i prevencije društveno štetnog ponašanja.

Postoje situacije i okolnosti kad društveni interes prevladava nad zaštitom osobnih podataka pojedinca.

Pri objavi sudskih presuda i odluka treba voditi računa o zaštiti osobnih podataka fizičkih osoba sudionika u sudskim postupcima. U tu svrhu, Vrhovni sud RH usvojio je Pravila o anonimizaciji sudskih odluka (Pravila o anonimizaciji sudskih odluka, Broj: Su-748-IV/03-2 od 31. prosinca 2003. te Uputa o načinu anonimizacije sudskih odluka, Broj: Su-748-IV/03-3 od 31. prosinca 2003.) koja su dostupna na web-stranicama Vrhovnog suda (www.vsrh.hr). Tim pravilima daju se upute kako anonimizirati, odnosno ispustiti osobne podatke u sudskim presudama koje se objavljuju na web-stranicama. Prema mišljenju Agencije za zaštitu osobnih poda­taka slična pravila trebaju usvojiti i ostali sudovi kad objavljuju sudske odluke na svojim web-stranicama ili se mogu primijeniti pravila Vrhovnog suda.

Objavljivanje sudskih presuda i drugih odluka pozitivno utječe na transparentnost sudskog rada, na sudsku učinkovitost i bolju komunikaciju s građanima.

Koje podatke treba anonimizirati odnosno ispustiti? Pravila navode kako se ispušta ime i prezime fizičke osobe, naziv i sjedište pravne osobe, državnog gradskog i lokalnog tijela, ustanove, javnog poduzeća, udruge i sindikata, adresa, datum i mjesto rođenja, jedinstveni matični broj, broj osobne iskaznice, putovnice, vozačke dozvole i brojevi ostalih osobnih dokumenata, broj police osiguranja, broj registarske oznake vozila, e-mail adresa, URL odnosno web-adresa itd.
Što se tiče kategorija osoba, u građanskim, trgovačkim i upravnim postupcima ispuštaju se podaci o strankama - fizičkim osobama, bez obzira na svojstvo u postupku (osumnjičenik, okrivljenik, optuženik, oštećenik, tužitelj, tuženik, umješač, ovrhovoditelj, ovršenik, stečajni upravitelj itd.), punomoćniku stranke (odvjetnik, javni bilježnik, druga fizička osoba), zakonskom zastupniku, svjedoku itd. Slična pravila vrijede i za kaznene i prekršajne postupke.
U slučaju kad bi navođenje inicijala kao načina zaštite osobnih podataka moglo dovesti do identifikacije fizičke osobe umjesto imena i prezimena uputno je za prvu osobu upotrijebiti slovo X, za drugu fizičku Y, za treću A, četvrtu B itd.