Pojmovnik otvorenog društva

U današnje vrijeme elektroničkih komunikacija susrećemo se s velikim brojem različitih pojmova. Jednoznačnost njihova definiranja, prihvaćanja i razumijevanja vrlo je bitna za uključivanje svakog pojedinca u informacijsko-komunikacijske procese.
Terminologija ili nazivoslovlje, kao znanstvena grana o pojmovima i ovdje postaje nezaobilazna kao i u ostalim područjima ljudskih aktivnosti. Osim što pridonosi opisu i definiciji pojmova, ona proučava i njihove međusobne odnose i veze te omogućuje stručnjacima iz različitih disciplina međusobno razumijevanje i govorenje istim jezikom.

? Otvoreni sustavi
Teorija otvorenih sustava proizašla je iz prirodnih znanosti i proširena je na raznolika područja kao što su računalna znanost, ekologija, inženjerstvo, upravljanje i psihoterapija. Nasuprot zatvorenom sustavu otvoreni vidi pojedinu organizaciju kao entitet koji prima ulaze iz okoline, transformira ih i predaje kao izlaze, s uzajamnim učincima kako na nju samu tako i na okolinu u kojoj djeluje. Tako organizacija postaje njen sastavni dio.

? Informacijsko društvo
Informacijsko društvo u kojem živimo naslijedilo je industrijsko. Ključnu ulogu u toj društvenoj transformaciji ima razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija koje izravno utječu na promjenu načina života pojedinca i društvene zajednice.
Informacijsko društvo de­­finirano je kao društvo u kojem je stvaranje, širenje, korištenje, integracija i rukovanje informacijama značajna ekonomska, politička i kulturna djelatnost. Informacija postaje svojevrsni proizvod kao što su to sklopovi (hardver), programska podrška (softver) ili usluga.
Otvoreno informacijsko društvo - najnovije inicijative nastoje povećati mogućnost slobodnog pristupa podacima, informacijama i znanju, osnažiti civilne društvene grupe te zaštiti civilne slobode u sve prisutnijoj digitalnoj tehnološkoj okolini. Nastoji se osigurati da novi razvojni trendovi informacijsko-komunikacijske tehnologije po­drže vrijednosti otvorenog društva.
Pritom su prisutna dva megatrenda (izvor IBM):

 • globalizacija i
 • otvorenost (normi, podataka, informacija, komunikacija).

Brzi napredak znanosti, tehnike i tehnologije odražava se i na društveni razvoj. Latinska izreka Tempora mutantur - nos et mutamur in ilis kaže: Vremena se mijenjaju i mi se mijenjamo s njima. Komuniciranje i informiranje urođeno je čovjeku od početka njegova postojanja, jedino što se protjecanjem vremena nalazimo na sve višoj razini tehničko-tehnološke spirale pomagala i metodologija.

? Odnos podatak-informacija-znanje
U svakodnevnom životu pojmovi kao što su podatak, informacija i znanje često se koriste kao sinonimi. Pojašnjenje što se zapravo pod tim pojmovima podrazumijeva i kako su međusobno povezani može značajno olakšati razumijevanje i sudjelovanje u procesu informiranja i komuniciranja, stjecanja znanja i odlučivanja.
Podatak (podaci) skup su vrijednosti kvalitativnih ili kvantitativnih varijabli. Prikazuju se kao broj ili tekst. Tipično su rezultat mjerenja i mogu se vizualizirati grafovima i slikama.
Informacija je ono što obavještava, a rezultat je obrade, rukovanja i organiziranja podataka na način koji primatelju dodaje novu vrijednost. Ona sadrži podatke stavljene u kontekst i prenosi se kao sadržaj poruke. Zapravo, poruka je materijalizirani oblik informacije i može se prenositi na različite načine, naprimjer kurirom, pismom... a danas sve više elektroničkim putem (mobitel, internet).
Znanje je ljudska sposobnost koja se stječe prihvaćanjem i interpretacijom informacija. Do znanja se dolazi iskustvom i školovanjem. U jednom apstraktnom konceptu, podaci se mogu gledati kao najniža razina apstrakcije iz koje proizlazi informacija, a zatim znanje.

? Kvaliteta informacije
Informacija postaje ili već jest temeljni proizvod informacijskog društva. Analogno drugim proizvodima (sklopovskim, programskim, uslugama) može se i mora govoriti o tome što znači kvaliteta informacije budući da ima golemi utjecaj na daljnji ekonomski, politički i kulturni razvoj društva.
Pojam kvaliteta informacije nije jednoznačan i sastoji se od različitih karakteristika kao što su:

 • dostupnost
 • iskoristivost
 • objektivnost
 • potpunost
 • pravovremenost
 • provjerljivost
 • razumljivost
 • sigurnost
 • točnost
 • važnost.

Upravljanje kvalitetom informacije je disciplina koja obuhvaća elemente upravljanja kvalitetom generalno, upravljanje informacijama i upravljanje znanjem.